POLITYKA PRYWATNOŚCI

Podmioty z Grupy Przychodnie lekarskie Eskulap, (zwane są dalej łącznie również jako ESKULAP) wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragną przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Wobec osób korzystających z usług placówki:

1.      przy ul. Zieluńskiej 25, 13-230 Lidzbark, ul. Grudki 93, 13-204 Niechłonin – administratorem danych osobowych jest Hanna Łaganowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą NZOZ Eskulap SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA  z siedzibą w Lidzbarku, ul. Zieluńska 25, 13- 230 Lidzbark (dalej jako „Eskulap”).
2.     przy ul. Ogrodowej 29A, 87-301 Brodnica –  administratorem danych osobowych jest Hanna Łaganowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą NZOZ Eskulap 2 SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA  z siedzibą w Lidzbarku, ul. Zieluńska 25, 13- 230 Lidzbark (dalej jako „Eskulap”).


Wobec kontrahentów Podmiotów z Grupy Eskulap i ich przedstawicieli (dostawców i odbiorców usług oraz produktów, z wyłączeniem pacjentów) – współadministratorami danych osobowych wspólnie ustalającymi cele i sposoby przetwarzania danych są: NZOZ Eskulap SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

Wobec kandydatów aplikujących na oferty zatrudnienia w Podmiotach z Grupy Eskulap – współadministratorami danych osobowych wspólnie ustalającymi cele i sposoby przetwarzania danych są NZOZ Eskulap SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

Wobec osób, które zgłosiły swoje dane w zw. z otrzymywaniem newslettera – współadministratorami danych osobowych wspólnie ustalającymi cele i sposoby przetwarzania danych są: NZOZ Eskulap SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wobec osób, które umawiają wizyty przez funkcje Umów Wizytę – współadministratorami danych osobowych wspólnie ustalającymi cele i sposoby przetwarzania danych są: NZOZ Eskulap SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

Wobec osób kontaktujących się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych przez formularz kontaktowy i maila – współadministratorami danych osobowych wspólnie ustalającymi cele i sposoby przetwarzania danych są NZOZ Eskulap SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA 


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, KONTAKT Z ESKULAP?

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w każdym z Podmiotów z Grupy Eskulap, mogą się Państwo skontaktować:
– za pomocą e-maila: eskuwel@op.pl,
– za pomocą telefonu: 662 272 661
– drogą pocztową: ul. Zieluńskiej 25, 13-230 Lidzbark
– za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie: www.przychodnia-eskulap.pl
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, dodatkowo również za pomocą e‑maila: eskuwel@op.pl


JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA ESKULAP?

ESKULAP zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.
W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych ESKULAP może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:
 
– dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
– dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;
– dane zbierane i przetwarzane do postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie osób – korzystających ze świadczonych przez ESKULAP usług medycznych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW

Jeśli korzystają Państwo z usług świadczonych przez placówki ESKULAP (w tym jesteście Państwo pacjentami placówek), dany administrator (ustalony zgodnie z punktem I powyżej) przetwarza Państwa dane w następującym celu:
 
– w celu zawarcia i wykonania umowy na świadczenie usług medycznych i wykonywania działalności leczniczej, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych lub do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, w tym oceny zdolności do pracy pracownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c, art. 9 ust. 2 lit. h RODO oraz przepisy szczególne dotyczące ochrony zdrowia (np. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i jej akty wykonawcze),
– w celu potwierdzenia tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia (telefonicznie, na stanowiskach recepcyjnych oraz w gabinecie lekarskim). Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, art. 9 ust. 2 lit. h RODO,
– w celu zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, np. wystawianie zaświadczeń lub zwolnień lekarskich. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zdrowia,
– w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków np. w zakresie archiwizacji dokumentacji medycznej, wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje oraz realizacji innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
– w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora np. w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed takimi roszczeniami, marketingu produktów i usług, działań analitycznych, potwierdzenia bądź odwołania konsultacji lekarskich, poinformowania o możliwości odbioru wyników badań i innych działań stanowiących prawnie uzasadnione interesy Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
– w celu innych działań, co do których udzielił/-a Pan/Pani zgody na przetwarzania danych osobowych, w celu i w zakresie w niej określonym. Podstawą prawną  przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 9 ust. 2 lit. a RODO.


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW

Jeśli jesteście Państwo kontrahentami Podmiotów z Grupy ESKULAP(lub ich przedstawicielami), dany administrator (ustalony zgodnie z punktem I powyżej) przetwarza Państwa dane w następującym celu:
 
zawarcia i realizacji umowy zawartej danym Podmiotem z Grupy ESKULAP oraz utrzymywania relacji, w tym przez kontaktowanie się z przedstawicielami kontrahenta – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO

archiwalnych (dowodowych) będących realizacją obowiązku prawnego oraz prawnie uzasadnionego interesu danego Podmiotu z Grupy ESKULAP, w tym interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących współpracy – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO

w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO

prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

udzielenia odpowiedzi na wnioski odpowiednich instytucji dotyczące udostępniania danych osobowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB OTRZYMUJĄCYCH NEWSLETTER

W celach związanych z obsługą wysyłki newslettera, a także w celach handlowych i marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB APLIKUJĄCYCH NA STANOWISKA W ESKULAP

w celu prowadzonej rekrutacji – podstawą prawną przewarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO


SKĄD ESKULAP POZYSKUJE PAŃSTWA DANE?

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub od osoby upoważnionej – podczas zawierania i realizacji umowy, rezerwacji wizyty, wykonywania usługi

W przypadku korzystania przez Państwa z programu medycznego w ramach badań medycyny pracy, dane są pozyskiwane od Państwa pracodawcy (w tym przypadku zbierane są w szczególności dane takie, jak: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, stanowisko)
W przypadku korzystania przez Państwa z usług medycznych w ramach ubezpieczenia grupowego, dane są pozyskiwane od podmiotu, który zawarł umowę (w tym przypadku zbierane są w szczególności dane takie, jak: imię, nazwisko, PESEL)
Jeśli jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, dane są pozyskiwane od innych podmiotów leczniczych w ramach udostępniania dokumentacji medycznej (w tym przypadku zbierane są w szczególności dane takie, jak: imię, nazwisko, PESEL, dane o stanie zdrowia)
W przypadku nawiązywania kontaktów gospodarczych, dane są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa lub od podmiotu, w imieniu którego Państwo występują (w przypadku zbierane są dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe)


CZY PODANIE PRZEZ PAŃSTWA SWOICH DANYCH JEST KONIECZNE?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy na świadczenie usług medycznych. Ich niepodanie uniemożliwi wykonanie usług lub zawarcie umowy. W pozostałym zakresie podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz może ograniczyć zakres usługi (np. brak potwierdzenia wizyty telefonicznie w razie niepodania numeru telefonu do kontaktu, brak możliwości rejestracji on-line, brak możliwości wystawienia faktury).


KOMU ESKULAP MOŻE PRZEKAZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie:
 
– podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w szczególności dostawcom usług technicznych oraz organizacyjnych, które umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych przez danego administratora (podmiotom zewnętrznym dostarczającym usługi teleinformatyczne, podmiotom zewnętrznym zapewniającym obsługę IT danego administratora, w tym firmom hostingowym w zakresie gromadzenia danych na zewnętrznych serwerach, sprzęt diagnostyczny, firmom kurierskim i pocztowym),
– towarzystwom ubezpieczeniowym, w tym w razie kierowania roszczeń przeciwko danemu administratorowi danych,
– dostawcom usług prawnych i doradczych danego administratora,
– innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia, dostępności świadczeń zdrowotnych oraz w celu skonsultowania wyników badań,
– organom władzy publicznej w zakresie i celach wynikających z odpowiednich przepisów prawa, w tym Narodowemu Funduszowi Zdrowia, jeśli świadczenia są realizowane ze środków publicznych,
– rodzinie i bliskim, o ile dysponują oni odpowiednim upoważnieniem.


CZY PAŃSTWA DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (DO KRAJÓW INNYCH NIŻ KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ISLANDIA, NORWEGIA I LIECHTENSTEIN)?

Podmioty z Grupy ESKULAP mogą przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i organizacji międzynarodowych, co jest związane z zakresem prowadzonej przez nie działalności oraz podejmowanej z różnymi podmiotami współpracy. ESKULAP zapewnia, że dane będą przekazywane do państw, wobec których Komisja Europejska wydała decyzje o spełnianiu przez nie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych i/lub z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy, zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniając odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych.


JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ ESKULAP?

W związku z przetwarzaniem przez ESKULAP Państwa danych osobowych przysługuje Państwu następujące uprawnienie, które możecie Państwo zrealizować w jeden ze sposobów wskazanych w pkt. II  powyżej:
 
prawo dostępu do treści Państwa danych, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów danego administratora danych tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz w razie niezbędności ich przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych, art. 6 ust. 1 lit. e RODO), a także prawo do ich przenoszenia i sprostowania w zakresie, w jakim dane są niezgodne ze stanem faktycznym,
w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie otrzymanej zgody przed jej wycofaniem,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem.


CZY WOBEC PAŃSTWA DANYCH BĘDĄ PODEJMOWANE ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE (DECYZJE BEZ UDZIAŁU CZŁOWIEKA)?

W celu dostosowania usług Państwa dane osobowe będą profilowane tzn. będzie podejmowana automatyczna ocena dotycząca Państwa czynników. W trakcie profilowania Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób w pełni automatyczny.